Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

Danettas QUELLE

DKK 13036/82   HD-A  *15.04.1982

genealogia KORA

ARGO
v Wölflisried
DKK 06661/75 SHSB 245203 *19.08.1974 AOD ca 9
RUBIS
de Childebrand SHSB 204269 *14.05.1971
ASTOR
v Chaindon
SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO
vd Grandfeybrücke
SHSB 160000
*24.03.1967
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962
DIANA v Ruegsbach
SHSB 161050
*04.04.1967
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962
DOLLY
v Oenzhof
SHSB 182259 *27.07.1969
ECHO v Eyberg
SHSB 137166
*12.04.1964
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
ANITA v Fritzenfluh SHSB 086787 *10.09.1958
REINA v Oenzhof
SHSB 123758
*11.02.1963
JUNKER vd Oede SHSB 093837 *02.10.1959
DIVA v Rütihof SHSB 91671 *17.04.1959
BEATRIX
v Seedorf
SHSB 217031 *19.07.1972
DANI
v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968
KUNO v Blaumatthof
SHSB 099883
*09.04.1960
ECHO vd Gotthelfsegg SHSB 067213 *07.02.1956
FREYA v Blaumatthof SHSB 070400 *27.02.1956
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117
*05.07.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
DINA v Holzacker SHSB 097139 *16.02.1960
ANITA
vd Nesplen
SHSB 168781 *19.02.1968
BÄRI vd Taubenfluh
SHSB 152499
*11.01.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960

EVE vd Klosteralp SHSB 134030 *18.03.1964

CITTA v Chorrichterhof SHSB 154621
*18.04.1966
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961
FRANZI v Distelberg SHSB 117340 *22.04.1962
Danettas HALLA DKK 11088/78 01.05.1978 - 14.03.1988
AOD 9,10
IWAN du Boiron NHSB 789204 SHSB 240367 *12.05.1974 JUMBO
de Bottassiaux SHSB 201042 *18.06.1971
BARI des Delices
SHSB 180132
*08.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
IRIS v Moosblick SHSB 161475 *24.04.1967
QUISTA vd Tulpenrondelle SHSB 168566
*25.12.1967
HUBERTUS vd Holzmühle SHSB 90349 *29.03.1959
KATHI vd Landgarbe SHSB 111804 *22.09.1961
FINA du Boiron SHSB 200028 *20.05.1971 XODI v Dürsrütti
SHSB 173047
*30.08.1968
FRIKO v Zeughaushof SHSB 121756 *06.09.1962
KANDI v Dürsrütti SHSB 118738 *12.06.1962
EDDA v Aarbach
SHSB 177352
*17.01.1969
KILIAN v Enggistein SHSB 154170 *04.05.1966
SENTA du Boiron SHSB 146105 *31.07.1965
HEIKA
v Bernetta
DKK 27716/75 SHSB 238946 *08.02.1974
ASTOR
v Chaindon
SHSB 179596 *22.04.1969
CARLO
vd Grandfeybrücke
SHSB 160000
*24.03.1967
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962
DIANA v Ruegsbach
SHSB 161050
*04.04.1967
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961
KARIN vd Oberscheidegg SHSB 114462 *08.03.1962
CRESTA
v Bernetta
SHSB 211699 *11.03.1972
HARALD vd Oenz
SHSB 186783
26.11.1968 - 07.08.1972 
AOD 3,8
GALAN v Mattenhof SHSB 151058 *22.02.1966
NETTI vd Tulpenrondelle SHSB 144921 *19.03.1965
BESSI v Nesselacker
SHSB 160981
*04.05.1967
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961
DINA v Zielackerhof SHSB 141410 *15.10.1964

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony