Berneński Pies Pasterny
Strona główna O Nas Berneńskie spacery Zdrowie Pierwsze polskie Berneńczyki Kontakt

ZUSA v Nesselacker

SHSB 347094     HD-A      *06.01.1982

genealogia KORA

BASCO v Bifang SHSB 316143 *07.08.1979 FJORT
vd Froburg
SHSB 255754 *24.02.1975
BEN
v Wissbachli
SHSB 215950 *08.06.1972
DUCK v Nesselacker
SHSB 167136
*02.12.1967
CÄSAR v Ruegsbach SHSB 151153 *02.03.1966
FLORA v Nesselacker SHSB 111006 *10.08.1961
BELLA v Riedhof
SHSB 169799
*05.11.1967
BARRI v Goetschiacker SHSB 099692 *24.03.1960
ALMA vd Gurbe SHSB 117248 *18.06.1962
ERA v Chaindon SHSB 204344 06.09.1971 - 01.01.1981
AOD 9,4
BÄRI vd Taubenfluh
SHSB 152499
*11.01.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
EVE vd Klosteralp SHSB 134030 *18.03.1964
BELLA v Chaindon
SHSB 189025
*22.04.1970
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
DIANA v Ruegsbach SHSB 161050 *04.04.1967
DINETTE
v Rueggisberg SHSB 269253 *10.04.1976
ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973
DANI v Scheunenberg SHSB 176548
*27.11.1968
KUNO v Blaumatthof SHSB 099883 *09.04.1960
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117 *05.07.1966
FINETTE v Grünenmatt SHSB 197976
*22.03.1971
ASTOR v Chaindon SHSB 179596 *22.04.1969
NADJA v Burgistein SHSB 170050 *19.04.1968
ANETTE
v Rueggisberg SHSB 200467 *11.05.1971
XODI v Dürsrütti
SHSB 173047
*30.08.1968
FRIKO v Zeughaushof SHSB 121756 *06.09.1962
KANDI v Dürsrütti SHSB 118738 *12.06.1962
ANITA v Giebelegg
SHSB 154177
*23.04.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
IREN vd Granegg SHSB 137485 *19.07.1964
GUNDA
v Nesselacker SHSB 311506 *06.05.1979
ASSO
v Hogerbuur
SHSB 229268 *12.07.1973
DANI
v Scheunenberg SHSB 176548 *27.11.1968

KUNO v Blaumatthof
SHSB 099883
*09.04.1960

ECHO vd Gotthelfsegg SHSB 067213 *07.02.1956
FREYA v Blaumatthof SHSB 070400 *27.02.1956
BARBARA v Sigristacker SHSB 155117
*05.07.1966
ALEX v Bauernheim SHSB 101780 *07.07.1960
DINA v Holzacker SHSB 097139 *16.02.1960
FINETTE
v Grünenmatt SHSB 197976 *22.03.1971
ASTOR v Chaindon
SHSB 179596
*22.04.1969
CARLO vd Grandfeybrücke SHSB 160000 *24.03.1967
DIANA v Ruegsbach SHSB 161050 *04.04.1967
NADJA v Burgistein
SHSB 170050
*19.04.1968
ALEX vd Oberei SHSB 145110 *06.01.1965
PITA v Dürsrütti SHSB 132410 *26.02.1964
USCHI
v Nesselacker SHSB 214005 *29.06.1972
HARALD vd Oenz SHSB 186783 26.11.1968 - 07.08.1972 
AOD 3,8
GALAN v Mattenhof
SHSB 151058
*22.02.1966
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961 
CITA v Balmhof SHSB 115678 *24.04.1962
NETTI vd Tulpenrondelle SHSB 144921
*19.03.1965
HUBERTUS vd Holzmühle SHSB 90349 *29.03.1959
KATHI vd Landgarbe SHSB 111804 *22.09.1961
MIGGI
v Nesselacker SHSB 187330 *06.03.1970
CARLO
vd Grandfeybrücke
SHSB 160000
*24.03.1967
BÄRI v Belfaux SHSB 096754 *27.07.1959
ERNA v Schneggenberg SHSB 116935 *19.01.1962
ANETTE v Nesselacker SHSB 157291
*17.10.1966
YORK vd Fluhwald SHSB 109289 *02.06.1961 
DINA v Zielackerhof SHSB 141410 *15.10.1964

Coldlight Creative - Tworzenie stron WWW / Hosting
Copyright © 2007 www.e-bernenczyki.pl | mapa serwisu | do góry Do góry strony